OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Múzejná Galéria s.r.o. (Založená: november 2004)


Informácia k ochrane osobných údajov podľa ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ internetovej stránky
Prevádzkovateľ: Múzejná galéria, s.r.o. IČO: 36 265 675 Sídlo: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15449/T


ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.zlatonline.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), týmto v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) informuje svojich zákazníkov, ktorí majú záujem o jeho výrobky (objednávatelia, odberatelia, ďalej „dotknuté osoby“) o nasledujúcich povinnostiach a právach.


Účel spracúvania osobných údajov
Podľa. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s dotknutou osobou v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) za účelom vystavenia daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b)., a potvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov udeleným pri registrácii na webstránke prevádzkovateľa alebo zaslaním objednávkového kupónu. Účelom spracovania je aj zasielanie noviniek, obchodných ponúk prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu zákazníka. Poskytnutie týchto osobných údajov je výlučne dobrovoľné. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.


Zoznam spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb:
titul, meno a priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, prechodný pobyt, korešpondenčná adresa, resp. iná adresa na dodanie tovaru, číslo bankového účtu, dátum narodenia.


Podmienky spracúvania
Prevádzkovateľ zabezpečuje organizačné, technické, a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov pred stratou, neoprávnenou manipuláciou alebo zničením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb u prevádzkovateľa zabezpečujú oprávnené osoby, ktorým táto právomoc vyplýva z ich pracovnoprávneho pomeru k prevádzkovateľovi.
Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so sídlom v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie, sprostredkovateľov a príjemcov oprávnených spracúvať poskytnuté osobné údaje:
Krisztina Elek – EPOS-E, IČO 36896195, 92901 Dunajská Streda, Neratovické nám. 2146/11 – IS účtovné doklady
Dr. Schmidt & Dr. Körösztös Kft., 1191 Budapest, Török u. 7. – logistika, správa webovej stránky, sieťového serveru a webhostingu prevádzkovateľa
Slovenská pošta a.s., IČO: 36631124, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica – zabezpečenie doručenia tovaru na adresu zákazníka.
V zmysle § 10 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov môžu byť údaje na základe osobitných zákonov poskytnuté daňovému poradcovi, daňovému úradu, banke, advokátskej kancelárii, súdu, resp. exekútorovi


Zverejnenie a prenos údajov
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín a osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje.
Prevádzkovateľ neposkytuje získané osobné údaje na účely priameho marketingu inému prevádzkovateľovi.


Práva a povinnosti dotknutej osoby
Základné práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov


1. na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané


2. požiadať o informácie vo všeobecne zrozumiteľnej forme o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona ochrane osobných údajov


3. požiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie


4. požiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme o zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania


5. požiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania


6. požiadať o likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil


7. požiadať o likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona


8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby


9. dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú spracované na účely priameho marketingu bez jej súhlasu


10. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti


11. Ak dotknutá osoba zomrela, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba


12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


Toto prehlásenie nadobúda účinnosť dňa 11.3.2014

© Múzejná Galéria - 2004