Všeobecné obchodné podmienky Múzejnej Galérie s. r. o.

Múzejná Galéria s.r.o. (Založená: november 2004)


Pred prvým nákupom v našom internetovom obchode si prosím pozorne prečítajte nasledovné Všeobecné obchodné podmienky:


1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Múzejná Galéria s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 265 675, IČ DPH: SK2021896811 (ďalej len Predajca) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke.


2. Cena tovaru
Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení ani znížení ceny tovaru v budúcnosti. V prípade chybne uvedených cien, si vyhradzujeme právo ich dodatočných zmien. Pri akciových cenách je uvedená aj pôvodná cena tovaru, udaná v našom katalógu. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané s 20% DPH účtovanej podľa § 27 a 66 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ale nie je v nej zarátané poštovné. Investičné zlaté mince sú oslobodené od DPH podľa § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate. Ponuka platí do vypredania zásob. Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.


3. Spôsob a cena dodávky tovaru
Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu, balíka alebo listovej príp. balíkovej dobierky. K cene tovaru účtujeme poštovné podľa taríf Slovenskej pošty.


4. Objednávanie tovaru
Tovar si môžete objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom alebo telefonicky. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie o prijatí objednávky. Môžeme Vás dodatočne kontaktovať telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Odoslaním objednávky potvrdzujete pravdivosť a správnosť údajov


5. Dodacie lehoty
Objednávky sú vybavované priebežne, v čo najkratšom čase. Dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 5 do 14 pracovných dní. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Objednávky zo zahraničia nevybavujeme.


6. Platobné podmienky
Za tovar môžete u nás v súčasnosti zaplatiť dobierkou, tovar sa platí pri jeho prevzatí na pošte alebo poštovému kuriérovi. Všetky prichádzajúce platby, preplatky a dobropisy evidujeme na zákazníckom konte.


7. Vlastnícke právo
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


8. Ochrana osobných údajov
Kupujúci
Odoslaním vyplnenej objednávky vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov na účely realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom produktov prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s podmienkou, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy. Podľa § 17 ods. 3 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa zaväzujeme, že na písomnú žiadosť zákazníka doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla respektíve e-mailom na adresu info@muzejnagaleria.sk budú jeho osobné údaje z informačného systému internetového obchodu neodkladne vymazané. Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť aj príjemcom v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi.

Nákup bez rizika
S Múzejnou Galériou je Váš nákup bezpečný. Tovar zakúpený v Múzejnej Galérii môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z., § 12). Hodnota za vrátený tovar Vám bude uhradená najneskôr do 15 pracovných dní na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, respektíve môžete použiť na ďalší nákup.


9. Zákaznícky servis
So svojimi otázkami, sťažnosťami sa s dôverou obráťte na náš odborne školený personál zákazníckeho oddelenia. Kontaktovať nás môžete: • telefonicky: 031/553 04 62 (pondelok až piatok medzi 8,00 a 16,00 hodinou), • elektronicky: info@muzejnagaleria.sk • faxom:. 031/553 04 61 • poštou: Múzejná Galéria s.r.o., P.O.Box 194, 929 01 Dunajská Streda.


10. Autorské práva
Všetky údaje nachádzajúce sa na webových stránkach Múzejnej Galérie, vrátane produktov, reklamy a všetkých ostatných dokumentov, sú výhradným autorským vlastníctvom Múzejnej Galérie. Bez predchádzajúceho súhlasu nesmú byť reprodukované, distribuované ani zmenené. Ich kopírovanie je povolené výhradne pre Vaše osobné použitie, informovanie. Všetky ďalšie druhy reprodukcie sú prísne zakázané.


11. Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom
Múzejná Galéria nezodpovedá za správnosť údajov cudzích webových stránok, ktoré zabezpečili prístup na našu webovú stránku. Platí to aj pre škody spôsobené treťou osobou a to najmä neoprávnenou zmenou naších údajov na naších internetových stránkach. Vytváranie odkazov na našu internetovú stránku bez nášho súhlasu je zakázané.


12. Reklamácia
Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek chyby, nezrovnalosti, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne alebo telefonicky, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru. Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Múzejná Galéria nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom.


13. Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.


14. Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho Múzejná Galéria s.r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté iné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Možnosti objednania
Písomne: Múzejná Galéria s.r.o., P.O.Box 194, 929 01 Dunajská Streda.
Objednávkovým kupónom: nájdete v každom katalógu

E-mailem: objednavka@muzejnagaleria.sk
Tel: 031/553 04 62 (pondelok až piatok medzi 8,00 a 16,00 hodinou)
Fax: 031/553 04 61

© Múzejná Galéria - 2004